Preloader
91 31 18 809     biuro@kaja.szczecin.pl
ORYGINALNE MATERIAŁY REKLAMOWE

Realizacja krok po kroku

KROK 1

Złożenie przez Klienta zapytania na adres e mail: m.borowska@kaja.szczecin.pl
wybór produktów
określenie sposobu znakowania
podanie ilości sztuk

KROK 2

Złożenie przez KAJĘ oferty w przeciągu dwóch dni roboczych. Na życzenie Klienta wysyłamy za pobraniem przykłady realizacji:
Set podstawowy: 0139, 0443, 1334, 6101 U w cenie 28 zł netto
Set rozszerzony: 0139, 0443, 1358, 0429, 6123 U, 6101 U, 6114 U w cenie 50 zł netto

KROK 3

Przesłanie przez Klienta materiałów do wykonania zlecenia

KROK 4

Przygotowanie przez KAJĘ wizualizacji w terminie dwóch dni roboczych

KROK 5

Akceptacja wizualizacji i złożenie zamówienia przez Klienta

KROK 6

Wpłata zaliczki przez Klienta

KROK 7

Rozpoczęcie realizacji

KROK 8

Wysyłka gotowych wyrobów do Klienta

Przygotowanie materiałów

Przed podjęciem realizacji zamówienia należy przesłać na adres mailowy m.borowska@kaja.szczecin.pl:
  • logo firmy wraz z treścią nadruku w formacie wektorowym .cdr, .eps
  • ewentuale wymagania graficzne
  • opis wielkości wzoru
  • dokładny opis kolorów wg. wzornika Pantone

Warunki współpracy

Warunki Współpracy z Firmą KAJA - JAKUBASZEK Spółka jawna Wanda Jakubaszek, Józef Jakubaszek, Katarzyna Majewska z siedzibą w Przecławiu, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 277080, REGON 320338151, NIP 8513006578.

§ 1
ZAMÓWIENIA

1.1 Zamówienia przyjmowane są  na formularzu zamówienia KAJA, dostępnym na stronie internetowej www.kajagift.pl , z podaniem numeru NIP-u, dokładnego adresu, numerów telefonu i faksu, nazwisk osób zajmujących się zleceniem ze strony Zamawiającego oraz pieczęcią firmową i czytelnym podpisem osoby zamawiającej. 
1.2 Osoba podpisująca zamówienie musi posiadać upoważnienie do reprezentowania firmy. Jeśli osoba ta nie widnieje w dokumentach wymienionych w punkcie 1.3, należy przesłać odrębne upoważnienie dla osoby zamawiającej, podpisane przez osobę mającą prawo reprezentować firmę. 
1.3 Składając zamówienie w firmie KAJA po raz pierwszy, Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, REGON. 
1.4 Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami, KAJA rezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności. 
1.5 Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością firmy KAJA, do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar. KAJA może przenieść własność zamówionego i wykonanego towaru przed dokonaniem zapłaty. 
1.6 Podpisane i odesłane zamówienie nie może być anulowane. 
1.7 Minimalna wartość zamówienia wynosi 300 zł netto. 
1.8 W zamówieniu należy podać ilość, rodzaj produktu oraz sposób jego zdobienia. Cena zamawianego towaru będzie wynikała z aktualnych cenników obowiązujących w firmie KAJA w dniu wystawienia faktury VAT.

 

§ 2
TOWAR I ZDOBIENIE


2.1 Logo firmy, treść nadruku lub tłoczenia i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć wraz z zamówieniem, e-mailem lub na innym nośniku elektronicznym w formacie wektorowym .cdr, .eps wraz z dokładnym opisem wielkości wzoru i kolorów według wzornika Pantone. Przygotowanie projektu niezgodnie z wymaganiami firmy KAJA może skutkować  brakiem realizacji zamówienia. Zamawiający może upoważnić firmę KAJA do zlecenia dostosowania przekazanych danych do formatu niezbędnego do wykonania zamówienia. Będzie wiązało się to z dodatkowymi opłatami wg aktualnej stawki za godzinę pracy grafika. Kosztami tymi zostanie obciążony Zamawiający, na co wyraża zgodę podpisując niniejszą umowę. 
2.2 Firma KAJA zobowiązana jest do przedstawienia Zamawiającemu wizualizacji zamówionego towaru. Zamawiający jest zobowiązany potwierdzić pisemnie czy akceptuje przedstawioną przez firmę KAJA wizualizację zamawianego towaru. W razie zastrzeżeń Zamawiający zobowiązany jest wskazać jakie są jego uwagi co do przedstawionej wizualizacji i przedstawić ewentualnie propozycje co do realizacji zamówienia. Brak pisemnej akceptacji powoduje anulowanie zamówienia, przy czym Zamawiający jest zobowiązany zwrócić firmie KAJA poniesione dotychczas koszty.
2.3 Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia spełnienia dwóch warunków: akceptacji wizualizacji i wpłaty zaliczki. Termin realizacji będzie określany indywidualnie do każdego zamówienia.

2.4 Firma KAJA jest zobowiązana do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zaakceptowaną wizualizacją.

2.5 KAJA nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u jej dostawców. 
2.6 KAJA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru w katalogu a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu. 
2.7 W razie odmowy odbioru towaru wykonanego zgodnie z zamówieniem odbiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz firmy KAJA, poza wynagrodzeniem za zrealizowane zamówienie, kary umownej w wysokości 1% netto wartości zamówionego towaru za każdy dzień opóźnienia w jego odbiorze. W sytuacji, gdy kara umowna nie pokrywa szkody, Firmie KAJA przysługuje prawo do żądania uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 3
TRANSPORT

3.1 Dostawa następuje na zasadach EX WORKS Przecław k/Szczecina. Zamawiający zobowiązany jest odebrać towar własnym transportem. Firma KAJA może zlecić transport firmie wskazanej  przez Zamawiającego na jego odpowiedzialność lub firmie kurierskiej współpracującej z firmą KAJA. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający. W przypadku opóźnienia w wysyłce towaru z przyczyn niezależnych od firmy KAJA, Zamawiający zostanie natychmiast o tym poinformowany. 
3.2 Przyjmując towar od firmy przewozowej, Zamawiający jest zobowiązany - w przypadku, gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu - do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym oraz do sporządzenia protokołu szkody.

§ 4
PŁATNOŚCI

4.1 Jeżeli wartość zamówienia przekracza 1000 zł netto, przed rozpoczęciem jego realizacji wymagana jest zaliczka w wysokości 50% wartości zamówienia netto płatna na podstawie faktury proforma; pozostała do zapłaty kwota powinna być uregulowana przed odbiorem towaru. Faktury do wartości 1000 zł netto płatne są z góry przelewem na wskazane konto bankowe.
4.2 Częściowe wykonanie umowy: w przypadku dostarczania towaru w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii oraz każdorazowo otrzymuje fakturę na dostarczony towar. 
4.3 W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez firmę KAJA przy realizacji tego zamówienia. 
4.4 Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku firmy KAJA. 
4.5 W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności KAJA ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę oraz obciążenia Zamawiającego kosztami upomnień w wysokości stanowiącej równowartość wysłania listu poleconego. 
4.6 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych, Zamawiający nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron. 
4.7 KAJA ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

§ 5
REKLAMACJE

5.1 Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem przez pracownika firmy KAJA. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do firmy KAJA w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie 10 dni od otrzymania jej pisemnego zgłoszenia.
5.2 Ze względu na złożony proces produkcji (lagowanie, nadruki, szycie, konfekcjonowanie) reklamacji nie podlegają różnice ilościowe zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 10% ilości zamówionej.
5.3 Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przechodzi na Zamawiającego, a KAJA zostaje zwolniona z odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane. KAJA nie uznaje odstępstw od tej reguły.

§ 6
PRAWA AUTORSKIE

6.1 Zamawiający, który posiada prawa autorskie lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia oraz oświadcza, iż posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa do znaku towarowego umieszczanego na zamówionym towarze, wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez firmę KAJA, a zamówionych przez Zamawiającego, produktów w materiałach reklamowych, stronie WWW firmy KAJA, jako części ekspozycji na targach oraz jako próbek możliwości technicznych firmy KAJA co do jakości druku lub tłoczenia. KAJA ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego. 
6.2 Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia oraz oświadcza, iż posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa do znaku towarowego umieszczanego na zamówionym towarze, ewentualnie iż posiada zezwolenie podmiotu będącego właścicielem znaku towarowego lub posiadającego prawa autorskie, na umieszczenie znaku towarowego, logo firmy czy innego oznaczenia na zamawianym towarze. W razie skierowania przeciw firmie KAJA roszczeń z tytułu naruszenia w/w praw Zamawiający ponosi pełna odpowiedzialność i zobowiązuje się zwrócić KAI wszelkie poniesione przez nią koszty związane ze skierowaniem przez podmiot uprawniony roszczeń z tytułu naruszenia tych praw.

§ 7
POZOSTALE WARUNKI

7.1 Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności. 
7.2 Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sadowej przez Sąd właściwy dla siedziby firmy KAJA. 
7.3 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
7.4 Niniejszym przyjmuję i oświadczam, że zapoznałem się z treścią prezentowanych powyżej warunków współpracy, nie wnosząc tym samym żadnych zastrzeżeń. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu współpracy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U nr 133, poz. 883.Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zgoda